prev next

Üretim/İşletme/Proses Mühendisliği olarak tanımlanan ve tamamen Endüstri Mühendisliği alanına giren aşağıdaki süreçleri kendi personelimizle sizin için biz yönetebiliriz, sürdürülebilir, başarılı ve etkin süreçlere sahip olursunuz.


Yalın Üretim Yönetimi

* 8 büyük kayıpa odaklanılır. Bu kayıplar için gerekli kayıt sistemi kurulur ve elde edilen verilerin analizi sonucunda düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması 8D sistemi ile gerçekleştirilir.

* Hatalar, ek işçilik

* Fazla üretim

* Beklemeler

* Kullanılmayan yetkinlikler

* Taşıma

* Stoklar

* Hareketler

* Fazla, gereksiz işleme


Toplam Verimli Bakım

* İşletme içindeki  ana kayıpa odaklanılır.

* Arızlar, büyük duruşlar

* Ayarlar, değişimler

* Çalışan ve makine performansı

* Küçük duruşlar

* Kalite hataları

 *Kalkış fireleri

* Bu kayıplara yönelik bakım ve üretim sistemi tasarımı yapılır.

* Gerekli kayıt sistemi oluşturulur. Arızalar, ayarlar, çalışan ve makine performansları, kalite kayıtları eksiksiz tutulur ve 8D sistematiği ile iyileştirilir.


Süreç Analizi, Geliştirme ve Tasarımı

* Belirlenen sürecin optimize edilmesi için tüm girdilerinin, çıktılarının, sistem bileşenlerinin ve dönüştürme işleminin analizi gerçekleştirilir.

* Bu analize dayanarak sürecin iyileştirilmesi veya yeniden tasarlanmasına karar verilir.

* Süreç iyileştirme halinde süreç içinde aksayan unsurlar 8D sistemi ile analiz edilerek bertaraf edilirler. Sürecin sağlıklı çalışması sağlanır.

* Süreç tasarımı süreçteki tüm paydaşlarla birlikte yapılır. 8D sistemi uygulanır.


Değer Akış Haritaları - Analizleri, Geliştirme ve Tasarımları

* Değer Akış Analizleri ile üretim sistemi içerisinde katma değer yaratan ve yaratmayan üretken ve üretken olmayan tüm süreçler analiz edilir.

* Bu analizler sonucunda sistem içerisindeki zaaflar ve kayıplar ortadan kaldırılarak yeni bir değer akış sistemi, haritası ortaya çıkarılır.

* Bu yeni değer sistemi ile ilgili gerekli görev tanımlamaları, iş akışları oluşturulur.


Zaman ve Metot Etütleri, İş Akış Tanımlamaları

* Belirlenen proseslerde zaman etütleri gerçekleştirilir, metotlar analiz edilir.

* Analizler sonucunda hatalı veya katma değersiz yöntemler tespit edilir, katma değerli operasyonlar ön plana çıkarılır.

* Katma değersiz operasyonlar minimize edilir. Katma değerli operasyon oranı artırılır.

* Yeni proses zamanlarına, katma değerli-değersiz işlere ve çalışan yetkinliklerine göre yeni iş tanımlamaları yapılır.

* Yeni iş akışı, rota elde edilir.


Montaj Hattı Dengeleme

* Zaman etüdü yapılmış, metotları düzeltilmiş, yeni iş akışı oluşturulmuş hatlarda dengeleme çalışmaları ile kapasite artırımı gerçekleştirilir.

* Kapasite artırımı ile birlikte makine ve çalışan kapasite kullanım oranı artırılır.

* Senkronizasyon ile proses içi stok azaltılır.


Kalite Çemberleri, Kaizen, 8D Problem Çözme Faaliyetleri

* Problemli konularda Kaizen-Kalite Çemberleri oluşturulur.

* Otomotiv Sanayide uygulanan 8D (8 Disiplin) problem çözme tekniği ile problemli konulara düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması yapılır.

* Gerçekleşen faaliyetlerin standardizasyonu sağlanır.

* Organizasyona sürekli iyileştirme kültürü yerleştirilir.


5S

* Ayıklama (Seiri)

* Düzen(Seiton)

* Temizlik (Seiso)

* Standartlaştırma (Seiketsu)

* Disiplin (Shitsuke)


Tesis Planlama

Makine ve teçhizat yerleşimi analiz edilir.

Malzeme akışı analiz edilir.

İstasyonlar arası stok ihtiyacı tespit edilir.

Malzeme akışının minimum ve tek doğrultuda olduğu, sadece ihtiyaç miktarı kadar ara stokun istasyon başında ve sonunda bulunduğu, prosesler arası kalite kontrolün güvence altına alındığı, makinelerin en etkin malzeme ve bilgi akışını destekleyecek şekilde yeniden yerleştirildikleri yerleşim planlaması yapılır.