UNOPRO ÜRETİM VE DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“UnoPro”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde hangi kişisel verilerinizin ne amaçla işlendiği, depolandığı ve 3. Kişilere aktarıldığı hususlarında sizleri bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

– Kişisel verileriniz, şirketimize yazılı veya sözlü olarak veya elektronik ortamda iletişim ve başvuru formları üzerinden iletmiş olduğunuz;  kimlik bilgileriniz (ad, soy ad, doğum tarihi, T.C.kimlik numaranız), iletişim bilgileriniz (adres, telefon numarası, e-mail adresiniz  vb.) ve iş başvurularınız ile danışmanlık talepleriniz; ayrıca eğitim modüllerine başvurunuzla ilgili olmak üzere yeterliliğinizin tespiti ve değerlendirilmesi amacı ile eğitim ve mesleki durumunuz (mezun olduğunuz okul ve bölüm bilgileri, iş deneyiminiz, çalıştığınız firma, aldığınız sertifikalar vb.) hakkındaki bilgiler ve eğitim sürecinde görsel ve işitsel kayıtlarınız ile eğitim programlarında sertifikasyona hak kazanmanız halinde eğitim programı sonucunda elde edilen yeterlilik bilgilerinizi içermekte olup, bu veriler KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

– Kişisel verileriniz; şirketimizle ilgili bilgi alma, istek ve önerilerinizi değerlendirebilmek ve sizlerle iletişim sağlayabilmek, yapmış olduğunuz iş başvurusunu değerlendirmek ve insan kaynakları çalışmalarını gerçekleştirmek, iş görüşmeleri yapmak ve sizinle iletişime geçmek, Şirketimiz bünyesindeki eğitim modüllerine (NOCN, Shingo Institute) tarafınızca başvuru yapıldığında verilen eğitim hizmeti kapsamında potansiyel katılımcı havuzu oluşturulması ve ön kayıt için gerekli bilgilerin temini, eğitim modüllerine katılım süreciniz hakkında bilgilendirilmek ve eğitim süreci sonunda sertifika bilgilerinizin düzenlenmesi, dijital danışmanlık modüllerine başvurmanız halinde de kayıt ve yeterlilik bilgilerinin değerlendirilmesi ve tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kayıt Altına Alınması Prosedürü:

– Katılım Sağladığınız eğitim modülü (NOCN, Shingo Institute)  sürecinde Şirketimiz, güvenlik tedbirleri kapsamında ve ürünlerin iyileştirme ve geliştirilmesinin sağlanabilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere video kayıt cihazları üzerinden katılımcıların ve uzman eğitmenlerin görsel ve işitsel kayıtlarını toplamaktadır. Bu veriler,  katılımcı verileri anonimleştirilmek suretiyle ve ürünlerimizin tanıtımı ve pazarlamasında kullanılmak amacı ile Şirketimize ait güvenli veri depolama sistemlerinde muhafaza edilmektedir. 

– Yüz yüze veya çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirdiğimiz eğitimlere ait, uzman eğitmenlerimizin geliştirdiği ve katılımcılara aktardığı tüm materyaller ile bu eğitimlere ait ses ve görüntü kayıtları KVKK ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altında olup Şirketimizin ve uzman eğitmenlerin izni olmadan;

 • Bu eğitimlere ait ses ve görüntüler katılımcılar tarafından cep telefonu, kamera, ses kayıt cihazı veya herhangi bir başka yöntem ile kayıt altına alınamaz, paylaşılamaz ve yayınlanamaz.
 • Eğitim modüllerine giriş amacı ile katılımcılar ile paylaşılan kullanıcı adı-şifreler üçüncü kişilerle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşılamaz ve yayınlanamaz. 
 • Katılımcılara teslim edilen eğitim materyalleri (yazılı dökümanlar, VR cihazlar, programlar vb.) üçüncü kişilerle paylaşılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Aksi halde, işbu hukuka aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda KVKK, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu yönünden hukuki ve cezai müeyyideleri bulunduğu hususunda tarafınızı bilgilendiririz.

– NOCN ve Shingo Institute eğitim programına kayıt yaptıran katılımcılar için bir portföy oluşturmak ve katılımcı bilgilerine ulaşmak amacı ile Kayıt ve Ödül Kullanıcı Kılavuzu olarak tanımlanan “Quartzweb” portalı altında her katılımcıya bir Özgün Katılımcı Numarası (ULN) oluşturulur. Oluşturulan katılımcı numaraları kapsamında saklanan katılımcı verileri, ilgili eğitim modülü kapsamında ve yeterlilik programı kayıt işlemleri altında işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere Aktarıldığı, Aktarım Amacı ve Yurtdışına Aktarımı:

İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde; şirketimizin hizmet aldığı ve işbirliği yaptığı kişi ve kurumlarla, başvurunuzla ilgili olarak sertifika ve eğitim programları kurum ve kuruluşlarıyla, organizasyon faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerle, başvuruculara veya müşterilerimize iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlarla, tanıtıcı faaliyetlerimiz kapsamında bilgi vermek amacıyla işbirliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut vb. hizmetleri sunan şirketlerle), kanunen yetkili kamu kurumları ve mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yapılan taraflarla KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin gerektirmesi halinde ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilecektir. 

– NOCN (NOCN Group Head Office- Acero Building 1 Concourse Way Sheaf Street Sheffield,UK) veya Shingo Institute (Home of the Shingo Prize – Joh M. HUNTSMAN SCHOOL OF BUSİNESS UtahState University – 3521 Old Main Hill Logan, UT 84322) Sertifika programına kayıt olmanız halinde, Shingo Institute‘dan ve NOCN’den gelen bilgi taleplerine yanıt vermek ve sertifikasyon talebinin doğrulanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki kişisel verileriniz ve yeterlilik program başarı bilgileriniz Shingo Institute  ile shingo.info@usu.edu mail adresi üzerinden, NOCN ile nocn@nocn.org.uk mail adresi üzerinden yurtdışından bulunan ilgili kuruluşlarla dijital yollarla paylaşılacaktır:

a) Katılımcı adı soyadı,
b) NOCN Katılımcı numarası (ULN),
c) Katılımcı iletişim adresi ve telefon numarası
d) Düzenleyici referansı ve katılımcının kayıtlı olduğu yeterliliğin(eğitim programı) unvanı
e) Yeterlilik programı başarı tarihi
f) Yeterlilik derecesi
g) Ünite/birim başarısı kapsamında, elde edilen ünitenin adı 
h) Ünite için Eğitmenin / Eğitmenin ve Değerlendiricinin adı
i) Eğitim programı kapsamında katılımcının ünite/birim bazında Merkez bünyesinde başarıldığına karar verildiği tarih
j) Ünite değerlendirme notu

Kişisel Verilerinizin Saklanması:

– Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde, şirketimiz tarafından yurtiçi ve yurtdışı güvenli sunucularında, veri güvenliği sağlanmış ve tarafımızca denetlenebilir sistemlerde depolanmakta ve gerekli teknik ve idari tedbirlerle kişisel verilerinizin güvenliği temin edilmektedir. 

– Şirketimiz, yeterlilik programı kapsamında katılımcılarının kişisel verilerini Kayıt ve Ödül Kullanıcı Kılavuzu olarak tanımlanan Quartzweb’de katılımcı kayıt sekmesi altında güvenilir ve denetlenebilir bir sistemde depolamaktadır. 

– NOCN Eğitim modüllerinde başarı sağlayan ve sertifikasyona hak kazanan katılımcıların bilgileri NOCN bünyesinde sertifikasyon tarihinden itibaren en az yedi yıl süreyle saklanır.

– KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek ve yok edilecektir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinden Doğan Haklarınız:

Kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için yukarıda belirtilen taleplerle ilgili başvurularınız, web sitemiz iletişim formları aracılığı ile veya  info@unopro.com.tr mail adresine göndereceğiniz yazılı taleplerle iletebilirsiniz, talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.